අපගැන

ව්‍යාපෘතිය

ශ්‍රී ලංකා සංස්කෘතික ද්වාරය යනු ඓතිහාසික හා සංස්කෘතික වැදගත් කමින් යුත්  වෙබ් අඩවි එකම ද්වාරයක් යටතේ පල කරන ත්‍රිභාෂික වෙබ් අඩවියකි. මේ නිසා අන්තර්ජාලයේ තැන තැන විසිරී තිබෙන එමෙන්ම බොහෝ දෙනාගේ ඇස නොගැටුණු ඓතිහාසික හා සංස්කෘතික තොරතුරු වෙත ලඟාවීමට පහසුවක් ඇති වෙයි.

නියාමන ව්‍යාපෘතියක් ලෙස සංකෘතික අංශයේ තෝරාගත් වෙබ් අඩවි විස්සක් මුලින්ම ප්‍රදර්ශණය කෙරෙයි. මෙම ව්‍යාපෘතියේ මුලිකත්වය හා පරිපාලන කටයුතු ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ ඉ-සමාජ වැඩසටහන මගින් ඉටු වෙයි.

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය 

ඉ-ශ්‍රී ලංකා ආරම්භනය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ තොරතුරු තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයයි. මෙම නියෝජිතායතනයේ දැක්ම වන්නේ තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රතිලාභ සෑම ගමකටම ලබාදීම හා එමහින් රාජ්‍ය සේවා වඩා පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි වඩා කාර්යක්ෂම තත්වයකට ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමය.

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය රටක සමාජයීය, දේශපාලනික හා ආර්ථික අංශවල වැදගත් කාර්යභාරයක් සිදුකරයි. එමගින් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල, ස්වභාවික පරිසරය හා සමාජ යහ පැවැත්ම සඳහා අලුතින් අවස්ථා රාශියක් විවෘත කර ඇත. ඉ-ශ්‍රී ලංකා ආරම්බනය ඔස්සේ තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය විසින් එම ක්ෂේත්‍රයේ අලුත්ම වර්ධනයන් මෙරට සමාජ හා ආර්ථික සංවර්දනය උදෙසා යොදා ගැනීමට කටයුතු කර ඇත.

ඉ-සමාජ වැඩසටහනේ මුලික අරමුණක් වන්නේ තොරතුරු සන්නිවේදනය හා අදාළ දේශීය තොරතුරු පහසුවෙන් ලබාගැනීමට සමාජය බලගැන්වීමයි. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ පොහොසත් සංස්කෘතිය හා ඉතිහාසය, දේශීය ග්‍රාහකයන්ට පමණක් නොව සමස්ත ලෝකයටම විවෘත කරවන තොරතුරු බිහිදොරක් ආරම්බ කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් යෝජනා කරනු ලබයි. වැඩි වැඩියෙන් විදේශීය සංචාරකයන් මෙරටට ආකර්ෂණය කර ගැනීමට දරන උත්සාහයේදී අපේ සංස්කෘතික හා ඓතිහාසික උරුමයන් නිසා කලාපයේ අනෙකුත් සංචාරකයන් ඇදී යන ස්ථානවලට වඩා අපට විශේෂ ස්ථානයක් හිමිවනු ඇත.