இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம்

160/24, கிரிமண்டல மாவத்தை,
கொழும்பு 05

+94-11-236 9100
+94-11-236 9091
info@slcp.lk
  

தரப்பட்ட எழுத்துக்களை உள்ளிடுக. reload.gif